บทที่ 1 ห้องสมุด

posted on 09 Mar 2008 10:15 by rangsima-ssp

บทที่  1
ห้องสมุด

ความหมายของห้องสมุด

    ห้องสมุด  คือ  สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ในรูปของส่งพิมพ์  ได้แก่  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  จุลสาร กฤตภาค ในรูปของต้นฉบับตัวเขียน เช่น สมุดข่อย และในรูปของโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เทป สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดิทัศน์ ภาพ แผนที่ ลูกโลก เป็นต้น 
      คำว่า ห้องสมุด ภาษาอังกฤษ เรียกว่า  Library  
 

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด

   การจัดห้องสมุดมีวัตถุประสงค์  5  ประการ  คือ
    1.  เพื่อการศึกษา   ห้องสมุดได้ให้การศึกษาด้วยตนเองแก่ผู้ใช้ โดยการจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์
โสตทัศนวัสดุเข้าไว้ และจัดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการใช้พร้อมทั้งให้บริการแก่ผู้ใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดดังตัวอย่างเช่น  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ได้ผลอย่างเต็มที่

     2.  เพื่อความรู้  ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และโสตทัศนวัสดุ ที่ให้ความรู้ 
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  และบริการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นการสนองความใคร่รู้ใคร่เห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์

     3.  เพื่อการค้นคว้าวิจัย  ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของวิทยาการต่าง ๆ ที่จะช่วยในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ

     4.  เพื่อความจรรโลงใจ   ห้องสมุดเป็นที่รวบรวมหนังสือหลายประเภท เช่น หนังสือศิลป  ศาสนา  วรรณคดี  ชีวประวัติ  ซึ่งเหนังสือเหล่านี้ได้ให้ความจรรโลงใจ หรือความสุขทางจิตใจแก่ผู้อ่านให้รู้สึกซาบซึ้งในสำนวนภาษาอันไพเราะ

    5.  เพิ่อสันทนาการ  หรือ การบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ    ห้องสมุดได้จัดให้มีหนังสือ สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุแล้ว  บางแห่งยังได้จัดบริการในทางบันเทิงที่จะช่วยให้คนได้รับความเพลิดเพลินทางใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

ประเภทของห้องสมุด

ห้องสมุดในปัจจุบันแบ่งออกไปตามหน้าที่เป็นประเภทต่าง ๆ  5  ประเภท  คือ 

1หอสมุดแห่งชาติ  นับเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดำเนิน การโดยรัฐบาลหน้าที่หลักคือรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์และสื่อความรู้ ทุกกอย่างที่ผลิตขึ้นในประเทศ และทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศ ไม่ว่าจะจัดพิมพ์ ในประเทศใด ภาษาใด

2.  ห้องสมุดประชาชน เช่นเดียวกับหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประ- ชาชนดำเนินการโดยรัฐ อาจจะเป็นรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่นหรือเทศบาล แล้วแต่ระบบการปกครองของแต่ละประเทศ ตามความหมายเดิม ห้องสมุดประ ชาชนเป็นห้องสมุดที่ประชาชนต้องการให้มีในชุมชน

3.  ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการจัดรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่น ๆ ในหมวดวิชาต่าง ๆ ตามหลัก สูตร ช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

4.  ห้องสมุดโรงเรียน เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยม และ โรงเรียนประถมศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดย การรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่น ๆ ตามรายวิชา แนะนำสั่งสอนการใช้ ห้องสมุดแก่นักเรียน

5ห้องสมุดเฉพาะ คือห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบาง สาขาโดยเฉพาะ มักเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการ องค์การ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร ทำหน้าที่จัดหาหนังสือและให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ

งานห้องสมุด

   งานของห้องสมุดแบ่งตามลักษณะของงานได้  3  อย่าง  คือ
1.  งานบริหาร
     หมายถึง  การดำเนินงานหรือการทำงานของบุคลากรทุกฝ่ายในห้องสมุด เพื่อให้งานของห้องสมุดบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ได้แก่งานจัดดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับสถานที่  ครุภัณฑ์  บุคลากร  การเงินและวัสดุอุปกรณ์  การกำหนดนโยบาย  การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  โครงการต่าง ๆ การประเมินผลงาน และการประชาสัมพันธ์

2.  งานเทคนิค
     หมายถึง   เป็นงานที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้  ในการค้นคว้าจากห้องสมุด  งานเทคนิค  ได้แก่ การเลือกและจัดหาสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  และโสตทัศนวัสดุเข้าห้องสมุด การจัดหมู่หนังสือ และโสตทัศนวัสดุ  การเตรียมหนังสือให้ยืม  การจัดหมู่หนังสือขึ้นชั้น  การซ่อมหนังสือและเย็บเล่มเข้าปก
3.  งานบริการ
    
หมายถึง   เป็นงานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการอ่าน  และส่งเสริมการอ่าน งานบริการ  ได้แก่
การบริการให้อ่าน  ให้ยืม  ช่วยการค้นคว้า  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     เราอาจจะเขียนเป็นแผนผังงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

งานบริหาร
-  งานนโยบาย
-  งานบุคลากร
-  งานสถานที่  ครุภัณฑ์
-  งานการเงิน
-  งานควบคุม ดูแล และติดตามผล
-  งานเก็บสถิติ  ประเมินผล และรายงาน
-  งานประชาสัมพันธ์
-  งานธุรการ

งานเทคนิค
-  งานเลือกและจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ
-  งานจัดหมู่ ทำบัตรรายการ และจัดพิมพ์
-  งานจัดทำบรรณานุกรม และบรรณนิทัศน์
-  งานเตรียมหนังสือ โสตทัศนวัสดุและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ออกบริการ
-  งานซ่อมและเย็บเล่มเข้าปกวารสาร และหนังสือ

งานบริการ
-  งานยืม - คืน
-  งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
-  งานจัดกิจกรรมห้องสมุด

บุคลากรห้องสมุด

     1.  บรรณารักษ์     เป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดของห้องสมุด  เป็นผู้มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ มีหน้าที่ วางนโยบาย ดำเนินงาน ควบคุม ดูแลห้องสมุดให้บรรลุเป้าหมาย
      2.  ผู้ช่วยบรรณารักษ์    เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนบรรณารักษ์ได้เกือบทั้งหมด ต้องมีวุฒิทาง
บรรณารักษศาสตร์เช่นเดียวกัน ปฏิบัติงานตามที่บรรณารักษ์มอบหมาย
    
3.  บุคลากรโสตทัศนวัสดุ   เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง  
     4.  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     เป็นผู้ปฏิบัติงานตามที่บรรณารักษ์หรือผู้ช่วยมอบหมาย  มีวุฒิอย่างน้อยจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยเลือกวิชางานห้องสมุด 1, 2  สามารถพิมพ์ดีดให้คล่องแคล่ว และปฏิบัติงานห้องสมุดอื่น ๆ ได้
    
5.  ภารโรง    เป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านปิด - เปิดห้องสมุด  ดูแลรักษาความสะอาดห้องสมุด 

คุณสมบัติของบุคลากรห้องสมุด   ได้แก่
1.  มีใบหน้าย้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
2.  เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิจ
3.  มีความสะอาด  ละออ  รอบคอบ
4.  ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ด้วยการอ่านหนังสือในห้องสมุดทุกเล่ม
5.  กระฉับกระเฉงว่องไว  ด้วยการออกกำลังกายอยู่เสมอ
6.  ให้บริการอย่างน่าประทับใจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
         

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

แบบทดสอบบทที่  1

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ห้องสมุด   หมายถึง
2.  วัตถุประสงค์ของห้องสมุดมีกี่ข้อ  ได้แก่อะไรบ้าง
3.  ประเภทของห้องสมุดมีกี่ประเภท  ได้แก่อะไรบ้าง
4.  งานของห้องสมุดมีกี่งาน  ได้แก่อะไรบ้าง
5.  งานจัดทำสถิติประเมินผล จัดเป็นงานด้านใด
6.  งานซ่อมหนังสือ  จัดเป็นงานด้านใด
7.  งานบริการยืม - คืน  จัดเป็นงานด้านใด
8.  ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดทั้งหมดคือใคร
9.  บุคลากรห้องสมุด  มีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 

**********************

 

 

edit @ 12 Mar 2008 13:41:33 by rangsima

edit @ 12 Mar 2008 13:44:57 by rangsima

edit @ 12 Mar 2008 14:07:29 by rangsima

edit @ 12 Mar 2008 14:16:30 by rangsima

Comment

Comment:

Tweet

very good ka 

#56 By good (61.19.25.246) on 2016-05-31 09:57

very good ka 

#56 By good (61.19.25.246) on 2016-05-31 09:57

กากมากค่ะพ่อกุยังทำได้

#55 By 134657 (61.19.25.246) on 2016-05-31 09:46

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile

#54 By (61.7.141.135|61.7.141.135) on 2014-12-08 14:50

ดีหลายๆๆๆ cry wink wink surprised smile

#53 By มล (1.0.163.83|1.0.163.83) on 2014-07-05 20:43

#52 By noglovemaza@htmail.com (182.53.47.178) on 2013-07-14 15:09

open-mounthed smile ขอบคุณมากคับผม

#51 By lowspot (103.7.57.18|172.16.1.24, 202.29.194.169) on 2013-06-11 13:59

cry double wink ขอบคุณมากที่ช่วยทำการรายงานนะค่ะopen-mounthed smile big smile

#50 By พิม (103.7.57.18|182.52.181.168) on 2012-09-19 19:32

โหดมากนะอิอิ

#49 By Thhsjh (103.7.57.18|125.27.142.87) on 2012-07-09 13:28

wwr6reruiyttofghdtiuyiouyityoytudkfktdoluyol7tangry smile angry smile surprised smile surprised smile

#48 By natpatan (103.7.57.18|125.27.131.135) on 2012-07-02 13:28

ขอบคุณค่ะ

#47 By เนย (103.7.57.18|1.1.151.156) on 2012-06-16 11:35

`ดีเล้ว

#46 By ธนภรณ์ (103.7.57.18|192.168.1.34, 61.19.69.19) on 2012-06-06 10:09

#45 By (223.206.26.186) on 2011-06-28 20:20

big smile open-mounthed smile tongue

#44 By ;l;k (14.207.181.211) on 2011-06-12 17:49

ขอบคุณ big smile confused smile big smile confused smile surprised smile cry

#43 By ออมสิน (110.77.247.100) on 2011-05-31 14:58

question confused smile cry cry double wink

#42 By hbfcjg (58.10.87.53) on 2011-02-23 15:12

เพราะดีจัangry smile

#41 By hmiw (58.10.87.53) on 2011-02-23 15:10

ดี

#40 By ghtfkio (58.10.87.53) on 2011-02-23 15:09

it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.

#39 By Dissertation (119.155.51.113) on 2011-02-14 04:19

ขอบคุนสำหรับข้อมูลจร้าbig smile question wink wink

#38 By แกลว (125.26.68.210) on 2011-01-01 11:01

มีความรู้ดีโชคดีละหาในหนังสือไม่ค่อยมีเยอะเรยขอบใจมากน๊

#37 By bank (58.137.119.193) on 2010-11-01 09:05

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Dissertation writing research.I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#36 By Dissertation writing (182.178.91.3) on 2010-10-11 13:15

ขอบคุณที่ให้คำตอบค่ะ

#35 By (182.93.162.225) on 2010-09-25 14:45

มีทำรายงานเเร้ว
ขอบคุนค่ะbig smile

#34 By ขอบไจ (125.27.201.212) on 2010-08-28 09:55

เท

#33 By (110.164.224.212) on 2010-08-27 13:59

เท

#32 By (110.164.224.212) on 2010-08-27 13:59

#31 By รั (110.164.224.212) on 2010-08-24 09:07

#30 By (124.157.152.230) on 2010-07-07 09:28

ะัเ

#29 By (118.172.150.52) on 2010-07-06 18:39

angry smile sad smile open-mounthed smile

#28 By (118.172.150.52) on 2010-07-06 18:39

ขอบคุรสัมหรับข้อมูลค่ะdouble wink double wink double wink big smile big smile

#27 By แตงโม (180.183.167.144) on 2010-05-26 20:10

- -* ดี มาก คับ - -*angry smile

#26 By NoName (119.42.83.129) on 2010-05-25 15:58

น่าประทับใจมากopen-mounthed smile

#25 By 456 (118.172.126.121) on 2010-05-24 11:30

น่าประทับใจมาก

#24 By 1234 (118.172.126.121) on 2010-05-24 11:29

#23 By ๆไำพ (118.172.126.121) on 2010-05-24 11:26

ห้องสมุด คือ สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ในรูปของส่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค ในรูปของต้นฉบับตัวเขียน เช่น สมุดข่อย และในรูปของโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เทป สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดิทัศน์ ภาพ แผนที่ ลูกโลก เป็นต้น
คำว่า ห้องสมุด ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Library
open-mounthed smile big smile

#22 By เจน (118.172.126.121) on 2010-05-24 11:05

#21 By (118.172.126.121) on 2010-05-24 11:04

ดีมาค่ะ สรุปเนื้อหาได้ดีเยียม มีประโยชน์ นำไปพัฒนาตนเองเสริมความร้embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#20 By ดัดั (118.172.122.29) on 2010-05-24 10:36

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ห้องสมุด หมายถึง
2. วัตถุประสงค์ของห้องสมุดมีกี่ข้อ ได้แก่อะไรบ้าง
3. ประเภทของห้องสมุดมีกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
4. งานของห้องสมุดมีกี่งาน ได้แก่อะไรบ้าง
5. งานจัดทำสถิติประเมินผล จัดเป็นงานด้านใด
6. งานซ่อมหนังสือ จัดเป็นงานด้านใด
7. งานบริการยืม - คืน จัดเป็นงานด้านใด
8. ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดทั้งหมดคือใคร
9. บุคลากรห้องสมุด มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#19 By พะพ (118.172.122.29) on 2010-05-24 10:35

#18 By (118.172.122.29) on 2010-05-24 10:34

อ่านมากมากนะembarrassed big smile

#17 By อิน (118.172.122.29) on 2010-05-24 10:34

กเดำเิพ้confused smile angry smile

#16 By ำพเ55 (118.172.122.29) on 2010-05-24 10:31

ชื่อไรopen-mounthed smile

#15 By ปวันณา (118.172.122.29) on 2010-05-24 10:31

4554sad smile sad smile

#14 By 444 (118.172.122.29) on 2010-05-24 10:30

ขอบคุณมากนะค่ะ

จะสอบเป็นพนักงานห้องสมุดค่ะ

ถ้ามีแนวข้อสอบก็ส่งเมล์มาให้หน่อยนะค่ะ

ขอบคุณอีกทีค่ะ

#13 By kik (125.25.100.105) on 2010-04-20 09:33

ดีมาค่ะ สรุปเนื้อหาได้ดีเยียม มีประโยชน์ นำไปพัฒนาตนเองเสริมความร้

#12 By nee (180.180.68.154) on 2010-03-07 14:14

sf ควยคนอ่าน

#11 By yjhlfh (203.114.110.3) on 2010-02-09 11:29

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry ควย

#10 By ation (203.114.110.3) on 2010-02-09 11:27

ได้ความรู้มากมายครับ

#9 By เต เต้ ครับ (125.26.250.233) on 2009-10-26 13:38

ขอคุณสำหรับข้อมูลopen-mounthed smile

#8 By นายทวีรัฐ ปันเปี้ย (117.47.223.131) on 2009-09-13 20:25